Leasing zwrotny, na czym polega i jakie są skutki podatkowe?

Pytanie

Leasing zwrotny, na czym polega i jakie są skutki podatkowe?

Odpowiedź

W związku z transakcją leasingu zwrotnego finansujący i korzystający zwierają dwie następujące po sobie umowy: umowę sprzedaży i umowę leasingu. Pierwszym etapem leasingu zwrotnego jest zatem sprzedaż finansującemu przedmiotu umowy przez właściciela – przyszłego korzystającego. W drugim etapie finansujący oddaje w leasing nabyte składniki aktywów korzystającemu, którym jest wcześniejszy zbywca przedmiotu umowy.

Pomimo faktu, że w polskich przepisach podatkowych brak jest regulacji dot. Leasingu zwrotnego, przyjmuje się, iż leasing zwrotny może przyjąć formę zarówno leasingu operacyjnego ( poszczególne raty będą kosztem uzyskania przychodów korzystającego), jak i leasingu finansowego ( korzystający będzie dokonywał podatkowych opisów amortyzacyjnych od środka trwałego, a jego kosztem podatkowym będzie część odsetkowa każdej z rat leasingowych).

Należy zaznaczyć, że do celów podatkowych i księgowych umowa leasingu zwrotnego jest odrębnie rozpatrywana. W konsekwencji, ustalając skutki podatkowe, konieczne jest oddzielenie sprzedaży środka trwałego przyszłemu finansującemu od oddania go w używanie przyszłemu korzystającemu.